Što ako nisam preuzeo/la pošiljku?

Ako ne živite na adresi prebivališta i niste preuzeli iskaznicu, istu možete preuzeti osobno na adresi AKD, Savska cesta 28, 10000 Zagreb ili zatražiti ponovno slanje poštom uz plaćanje troškova dostave.

Također, iskaznicu/e može preuzeti roditelj uz dokaz o roditeljstvu (izvadak iz matične knjige rođenih), skrbnik uz dokaz o skrbništvu i punomoćnik na temelju valjane ovjerene punomoći kod javnog bilježnika.

Napominjemo: Iskaznice se, sukladno Pravilniku o Europskoj i Nacionalnoj iskaznici za osobe s invaliditetom (NN 157/2023), otpremaju na adresu prebivališta nositelja javne isprave u Republici Hrvatskoj. Ovaj podatak se preuzima iz nadležnog registra Ministarstva unutarnjih poslova.

Prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.

Informacije o prijavi/odjavi prebivališta možete pronaći na poveznici: https://mup.gov.hr/gradjani-281562/moji-dokumenti-281563/prebivaliste-boraviste-329/promjena-prebivalista-odjava-i-prijava/281791.

Zašto sam dobio iskaznicu kad nisam osoba s invaliditetom?

Iskaznica koju ste zaprimili je javna isprava koju je AKD d.o.o. izdao temeljem javne ovlasti iz Zakona o povlasticama uz prometu (NN 133/23).

Svi podaci prikupljeni za potrebe izdavanja ove isprave prikupljeni su i obrađeni u svrhu ispunjenja zakonske obveze AKD-a.

Naime, sukladno navedenom zakonu, AKD  je uspostavio sustav kojim po službenoj dužnosti bez podnošenja zahtjeva pored ostalih izdaje i Nacionalnu i Europsku iskaznicu za osobe s invaliditetom.

Podatke za izradu iskaznice, u opsegu kako je zakon propisao, AKD dohvaća i obrađuje iz mjerodavnih registara (Registar osoba invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstva i registri Ministarstva unutarnjih poslova).

Za provjeru ili ispravak podataka upisnih u Registar osoba s invaliditetom, potrebno je kontaktirati Hrvatski zavod za javno zdravstvo, na adresi Rockefellerova 7, 10000 Zagreb, ili putem e-pošte na adresu invaliditet@hzjz.hr .

AKD nema ovlasti za mijenjanje podataka u navedenom registru.

Ne živim na adresi prebivališta, gdje mogu zaprimiti Europsku i nacionalnu iskaznicu?

Iskaznice se, sukladno Pravilniku o Europskoj i Nacionalnoj iskaznici za osobe s invaliditetom otpremaju na adresu prebivališta Nositelja javne isprave u Republici Hrvatskoj. Ovaj podatak  preuzima se iz nadležnog registra Ministarstva unutarnjih poslova.

Prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.

 Informacije o prijavi/odjavi prebivališta možete pronaći na poveznici https://mup.gov.hr/gradjani-281562/moji-dokumenti-281563/prebivaliste-boraviste-329/promjena-prebivalista-odjava-i-prijava/281791.

Što je potrebno dostaviti u ROI?

U ROI je potrebno dostaviti nalaze i mišljenja tijela vještačenja koje posjedujete.

Kako ostvariti pravo na povlasticu oslobađanja cestarine koja mi je dodijeljeno Nacionalnom iskaznicom za osobe s invaliditetom?

Sukladno Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na povlastice u prometu osoba s invaliditetom (nositelj prava) prilikom ostvarivanja prava na povlastice u prometu dužna je predočiti važeću Nacionalnu iskaznicu za osobe s invaliditetom upravitelju i/ili koncesionaru autocesta u Republici Hrvatskoj.

Upravitelj i/ili koncesionar autocesta u Republici Hrvatskoj provest će provjeru ispunjavanja ostalih kriterija za korištenje prava.

Što je znak pristupačnosti, a što Europska parkirališna karta?

Znak pristupačnosti bila je javna isprava  koja se izdavala sukladno Zakonu o   sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22. i 114/22.) i omogućavala je parkiranje vozila kojom se prevoze osobe s invaliditetom na za to posebno označena mjesta. Iste važe šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o povlasticama u prometu.

Europska parkirališna karta je javna isprava za osobe s invaliditetom kojom se omogućava pravo na parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališno mjesto koje je označeno znakom pristupačnosti.

Trenutno je u proceduri donošenje europske Direktive o Europskoj iskaznici za osobe s invaliditetom i Europskoj parkirališnoj karti za osobe s invaliditetom. Hrvatska je tako prva zemlja u EU koja je svima koji udovoljavaju kriterijima iz Zakona koji se provjeravaju u nadležnim registrima izdaje navedene dokumente.

Što je potrebno za dobiti Europsku parkirališnu kartu?

Postupak izdavanja ove isprave AKD trenutno provodi neposredno rješavajući po službenoj dužnosti (nema zahtjeva, nema naknade).

Kriteriji za izdavanje Europske parkirališne karte su:

  • 80 % ili više postotaka tjelesnog oštećenja ili
  • utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60%, 
  • prebivalište u Republici Hrvatskoj.

AKD sve potrebno za utvrđivanje činjenica dohvaća putem Državne informacijske infrastrukture iz temeljnih registara i to:

− podatke o oštećenju organizma i/ili oštećenju funkcionalnih sposobnosti osoba s invaliditetom iz registra koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo

− podatke o prebivalištu osobe s invaliditetom iz registra koji vodi Ministarstvo unutarnjih poslova

− fotografije iz evidencija osobnih iskaznica, putnih isprava i vozačkih dozvola koji vodi Ministarstvo unutarnjih poslova.

Da li je parkirališna karta premekana i treba li ju plastificirati?

Parkirališna karta izrađena je od sintetičkog materijala visoke otpornosti na mehaničke i atmosferske utjecaje od kojih radimo i neke od dokumenata. Dodatno, podaci na parkirališnoj karti zaštićeni su transparentnim lakom otpornim na UV zračenje. Cjelokupni dokument prošao je opsežna testiranja izdržljivosti pri međunarodnom akreditiranom laboratoriju te dobio potvrdu o izdržljivosti od minimalno 5 godina u uobičajnom načinu upotrebe.

Uz navedene zaštite, dokument ne treba nikakve dodatne zaštite.

Kada počinje izdavanje Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom i Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom?

Postupak izdavanja navedenih javnih isprava započinje uspostavom Informacijskog sustava povlastica u prometu. Za izdavanje javnih isprava potrebna je provedbena zakonodavna regulativa kojom će biti propisan izgled isprava, načini njihova izdavanja te njihova korištenja. Napominjemo kako je prvo izdavanje javnih isprava po službenoj dužnosti, tj. bez podnošenja zahtjeva od strane korisnika.

Što je to izdavanje po službenoj dužnosti?

Zakonodavac je, kako bi pomogao krajnjem korisniku, predvidio izdavanje javnih isprava tako da nositelj javne ovlasti prvo izdavanje obavlja neposredno, rješavajući po službenoj dužnosti, na temelju službenih podataka dostavljenih iz Registra osoba s invaliditetom i drugih temeljnih registara.

Što je Registar osoba s invaliditetom?

Registar osoba s invaliditetom (ili ROI) vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Registar predstavlja sveobuhvatnu i cjelovitu, metodološki standardiziranu i kontinuirano ažuriranu evidenciju osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te bazu propisanih podataka. U Registar podatke iz službenih evidencija dostavljaju:
1. zavod nadležan za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
2. zavod nadležan za obvezno zdravstveno osiguranje
3. zavod nadležan za mirovinsko osiguranje
4. zavod nadležan za zapošljavanje
5. ministarstvo nadležno za upravu
6. ministarstvo nadležno za obrazovanje
7. ministarstvo nadležno za hrvatske branitelje
8. upravna tijela županije nadležna za poslove obrazovanja odnosno upravna tijela Grada Zagreba nadležna za obavljanje poslova vezanih uz ostvarivanje prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
9. zdravstvene ustanove na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite.
10. drugi korisnici OIB-a, u smislu zakona kojim se propisuje OIB, koji vode evidencije o podacima.

Kako mogu provjeriti jesam li upisan u Registar osoba s invaliditetom i jesu li u njemu upisani svi podaci nastali vještačenjem?

Zapis u ROI-u ključan je za automatiziranu provjeru ostvaruje li osoba s invaliditetom povlasticu/povlastice u prometu.
Provjeru da li je osoba s invaliditetom upisana u ROI može se provesti putem sustava e-građani:

https://gov.hr/hr/usluga-izdavanja-potvrda-za-osobe-s-invaliditetom-na-portalu-e-gradjani/1952

Za informaciju o podacima upisanim u ROI i za dostavu dokumentacije otvorena je mail adresa invaliditet@hzjz.hr.

Na koji se način naknadno može regulirati status u ROI?

Ažuriranjem informacija o invalidnosti/invaliditetu u Registru osoba s invaliditetom.

Što ako osoba s invaliditetom nije upisana u Registar osoba s invaliditetom (ROI)?

Osobe s invaliditetom mogu kontaktirati Hrvatski zavod za javno zdravstvo putem maila na adresu: invaliditet@hzjz.hr.

Što je to automatizirana dodjela prava?

Proces provjere ostvaruje li osoba ili ne ostvaruje pravo/a na povlasticu/e iz Zakona o povlasticama u prometu događa se automatiziranom provjerom podataka iz ROI i kriterija iz Zakona te provjerom drugih obveznih kriterija u matičnim registrima.

Način na koji su povezani kriteriji iz Zakona sa zapisima iz ROI bit će javno objavljeno (mapiranje).

Ovakav proces znači da osobe s invaliditetom ne dostavljaju svoju medicinsku dokumentaciju i dokumentaciju nastalu vještačenjem izdavatelju isprava (AKD d.o.o.) te o dodjeli prava ne odlučuje službenik već se pravo na povlasticu dodjeljuje ili ne dodjeljuje sukladno mapiranju (informatički proces).

Gdje ću moći podići svoje isprave koje ste izradili po službenoj dužnosti?

Svakoj osobi s invaliditetom koja ostvari prava na javne isprave u inicijalnom procesu izdavanja iste će biti poslane na adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj.

Hoće li se moći podnijeti zahtjev nakon izdavanja po službenoj dužnosti?

Da, od 1. ožujka 2024.

Jesu li podaci sigurni i zaštićeni?

Na prikupljanje i daljnju obradu podataka iz Središnjeg registra primjenjuju se propisi kojima se uređuju zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i informacijska sigurnost.

Što omogućava Europska iskaznica za osobe s invaliditetom?

Posjedovanje Europske iskaznice za osobe s invaliditetom omogućuje pristup pogodnostima izvan matične države, osobito u području kulture, zabave, sporta i prijevoza te značajno olakšava procedure prilikom putovanja u drugu zemlju Europske unije.

Je li stupanjem na snagu Zakona o povlasticama u prometu došlo do smanjenja obujma prava na povlastice za pojedine kategorije osoba s invaliditetom?

Kriteriji po kojima se ostvaruje pravo na povlastice u prometu nisu uvećani. Kriteriji po kojima se ostvaruje pravo na povlastice iz Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu nisu redefinirani Zakonom o povlasticama u prometu.

Donošenje Zakona o povlasticama u prometu bilo je preduvjet za uvođenje novih isprava, uspostavu Središnjeg registra prava osoba s invaliditetom i pojednostavljivanje procesa za osobe s invaliditetom.

Znači li novi Zakon o povlasticama u prometu ujedno i nove administrativne procedure za osobe s invaliditetom – odnosno hoće li osobe s invaliditetom morati obilaziti institucije kako bi ostvarile pojedinu povlasticu u prometu?

Sve osobe s invaliditetom koje ostvaruju prava na povlastice u prometu temeljem Zakona o povlasticama u prometu primit će na svoju adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj isprave bez potrebe za obilaskom različitih institucija i bez brojnih administrativnih koraka.